Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Stacja Vapera działającym pod adresem: www.stacjavapera.com, prowadzonym przez Sprzedawcę.

W Regulaminie użyto następujących definicji:

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Sprzedawca – to firma Sotech, NIP: 9552515698  której właścicielem jest Sebastian Osoliński z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Milczańska 47/8, 70-107.

Sklep – to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stacjavapera.com.

Towar – to produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży w Sklepie, których sprzedaż nie została prawnie zakazana.

Katalog – katalog elektronicznych papierosów, atomizerów, liquidów, baz, pojemników zapasowych, który jest wyłącznie informacją handlową dla podmiotów gospodarczych.

Cena – cena brutto umieszczona przy towarze wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą będącym właścicielem Sklepu internetowego www.stacjavapera.com a Klientem za pomocą serwisu internetowego Sklepu.

1. Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

a) Zasady dokonywania rejestracji i warunki dokonywania zamówień.
b) Zasady zawierania Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia.
c) Uprawnienia do odstąpienia od umowy i reklamacje Towaru.

2. Katalog elektronicznych inhalatorów płynów aromatyzowanych, atomizerów, aromatów, pojemników zapasowych prezentowanych przez www.stacjavapera.com jest informacją handlową. Prezentowane produkty nie są papierosami elektronicznymi w rozumieniu ustawy. Towary te przeznaczone są jedynie dla klientów posiadających aktywny numer NIP, który jest wymagany do złożenia zamówienia i będzie weryfikowany.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień.

Do składania Zamówień uprawnieni są Klienci posiadający lub nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, a następnie dokonanie aktywacji konta, poprzez wybranie linku wysłanego na podany przy rejestracji adres mailowy Klienta. Czynności te przeprowadza się jednorazowo.
Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, może dokonać zakupu towaru bez konieczności rejestracji, podając jedynie niezbędne dane, w ostatnim etapie zamówienia. Każdy Klient w momencie zaakceptowania regulaminu oświadcza. że ma ukończone 18 lat.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień.

W chwili złożenia przez Klienta Zamówienia zawierana jest Umowa sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje powiadomienie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
W celu wysłania Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie obowiązkowych danych osobowych.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzającej wiadomości e-mail. Sprzęt sprzedawany w sklepie służy do podgrzewania i inhalowania płynów z CBD. Za jego inne zastosowanie sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Ceny i zasady płatności.

Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Realizacja Zamówienia w tym przypadku rozpoczyna się w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
b) przelewem na numer kota bankowego Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia w tym przypadku następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy kwoty wymaganej za złożone Zamówienie. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer Zamówienia (wskazany po dokonaniu Zamówienia).

Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy lub w siedzibie Sprzedawcy.

V. Dostawa Towaru.

Dostawa zamówionego Towaru odbywa się poprzez przesyłkę kurierską. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, po zapoznaniu się z kosztami jakie wiążą się z dostawą, przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
Termin otrzymania zamówionego przez Klienta Towaru wynosi do 2 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

Klient wybierając formę dostawy, upoważnia sprzedawcę do zamówienia wybranej usługi dostawy w jego imieniu. Przesyłkę w imieniu Klienta odbiera kurier osobiście z wybranego sklepu lub z magazynu.

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

Zgodnie z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać na adres Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Zwroty

Klient ma prawo do zwrotu nieużywanego i nieodpakowanego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania produktu.
Wyjątkiem są towary częściowo lub w pełni niesprawne, które klient ma prawo pierw zareklamować, a póżniej zwrócić jest to dokładnie opisane w punkcie VIII.
Dane do zwrotów:

Sotech Sebastian Osoliński
Ul. Milczańska 47/8, 70-107 Szczecin

 

VIII. Reklamacje Towaru.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z Umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Wadliwy lub uszkodzony podczas dostawy Towar, powinien zostać zwrócony na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy do Sprzedawcy ponosi Klient. Towar reklamowany powinien zawierać dokładny opis wady i kopię faktury VAT lub paragonu.
Adres do zwrotu znajduje się w punkcie VII.
Sprzedawca do żądań klienta ustosunkuje się w terminie do 14 dni.

IX. Gwarancja i rękojmia

Rękojmia obejmuje wadliwy lub uszkodzony towar, który zawsze jest dostarczany w stanie nowym i zafoliowanym, za jego wymianę lub naprawę odpowiada Sprzedawca, każdy towar niezgodny z opisem, klient ma prawo Zareklamować w celu naprawy lub wymiany towaru na nowy. Reklamacja odbywa się w sposób opisany w punkcie VIII.
Gwarancja producenta wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez klienta, obejmuje ona jedynie produkty, które NIE wchodzą w bezpośredni kontakt z cieczami, płynami itp. Przykłady produktów wykluczonych: Jednorazówki, Atomizery, urządzenia AIO.

X. Ochrona danych osobowych.

.Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

XI. Postanowienia końcowe.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie uregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzygane będą przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Postanowienia niniejszego Regulaminu należy traktować w sposób zakładający ich zgodność z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie w dniu umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu